BETALING

Levering kunstwerken, welke niet in opdracht zijn uitgevoerd, maar vanuit voorraad zijn aangekocht, dienen bij aflevering te worden voldaan.

Voor werken in opdracht geldt: 50% aanbetaling van aanneemsom of richtprijs, 30% halverwege het werk en 20% bij oplevering. Per faktuur en binnen 7 dagen na faktuurdatum.

MEERPRIJS

Meerprijzen (b.v. bij richtprijzen) worden bij de laatste faktuur verrekend. Indien anders, wordt dit in overleg met opdrachtgever besproken.

BTW

Alle kunstwerken zijn exclusief 6% b.t.w.

PRIJS INCLUSIEF BTW

Prijzen van getouwen, losse onderdelen, materialen, workshops of cursussen worden inclusief 21% btw vermeld.

BETALING BIJ AFLEVERING

Bestellingen dienen betaald te worden bij aflevering van het bestelde.

WORKSHOP/CURSUS BETALING

Workshops/Cursuskosten dienen op de eerste cursusdag te worden voldaan of kort ervoor vooruit betaald te zijn. Restitutie -om welke redenen dan ook- is niet mogelijk daar het om kortlopende cursussen gaat.

FOUTEN DOOR DERDEN

Fouten gemaakt, door derden -zoals leverancier/fabrikant- kunnen niet door mij worden vergoed, wel eventueel bemiddeld. Doorberekende korting door derden wordt wel afgedragen, indien van toepassing.

ANNULEREN

Annuleren van mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht van opdrachtgever/geefster, betekent: alle gemaakte uren en kosten worden in rekening gebracht, verhoogd met 10% schadevergoeding en 21% btw.

GEBRUIK MATERIALEN

Tijdens Workshops en cursussen dient men zorgvuldig met in bruikleen gegeven materialen om te gaan.

EXCLUSIEF MATERIAAL

Alle tarieven voor de workshops en cursussen zijn exclusief de kosten voor het materiaal gebruik.

DEZE VOORWAARDEN

Alle voorwaarden opgesteld door de Bond voor Beeldende Kunsten (BBK te Amsterdam) zijn van toepassing (nl. Leveringsvoorwaarden voor werken van Beeldende Kunst, gedeponeerd ter griffie v.d. Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 23-6-1983 onder nr.174/1983, waarin tevens is opgenomen Uittreksel v.d. Auteurswet 1912, inzake beeldende kunst).

Leveringsvoorwaarden – Margaret Sabee Weefkunst – Versie: 24 maart 2017